Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)

KamperManiak Sklep

Computer Usługodawca

Sklep internetowy KamperManiak Sklep, dostępny pod
adresem kampermaniak.pl/sklep jest prowadzony przez:

DANIEL SAGAN,
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Green Peas Daniel Sagan,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
5050029379,
nr REGON 388218362,
Uciekajka 14A, 21-075 Uciekajka

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji
elektronicznej:

 • poczta elektroniczna: kampermaniak@gmail.com
 • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://kampermaniak.pl/kontakt/

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod
numerem:

663771887

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Pen to Square Treści wprowadzane przez użytkowników

Umożliwiamy Ci wprowadzanie treści, które przechowywane są w ramach
naszej
strony internetowej.

Treści te obejmują:

 • opinie o produktach (w tym
  usługach),
 • komentarze.

Zapewniamy, aby opinie pochodziły od osób, które używały danego produktu lub go kupiły.
W
tym celu prośby o wyrażenie opinii wysyłamy jedynie do osób, które nabyły od nas
produkt.

Ban Ograniczenia dotyczące treści wprowadzanych przez użytkowników

Pamiętaj, że korzystając z naszej strony internetowej nie możesz wprowadzać nielegalnych treści
(w
szczególności treści takich jak nawoływanie do nienawiści, treści o charakterze terrorystycznym
i
niezgodne z prawem treści dyskryminujące), albo treści, które stają się nielegalne na mocy
obowiązujących przepisów ze względu na fakt, iż odnoszą się one do nielegalnych działań.

Przykładowo, za nielegalne treści uznawane są działania takie jak:

 • udostępnianie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach
  seksualnych,
 • bezprawne udostępnianie prywatnych obrazów bez zgody,
 • cyberstalking,
 • nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim,
 • nielegalne oferowanie usług zakwaterowania,
 • nielegalna sprzedaż żywych zwierząt.

Nie powinieneś też wprowadzać treści naruszających zasady współżycia społecznego lub niezgodnych
z
warunkami korzystania z naszych usług, w tym postanowień, zasad, warunków i regulaminów
związanych z
naszą stroną internetową – w zakresie, w jakim dotyczą wprowadzania przez Ciebie treści w ramach
strony
internetowej.

W szczególności w ramach korzystania z naszej strony zabronione jest wprowadzanie treści
mogących
stanowić:

 • Upokarzające, obrażające lub poniżające materiały: wszelkie treści mogące
  być
  uznane za obraźliwe lub poniżające, a także mogące naruszać
  czyjekolwiek dobre imię.
 • Treści erotyczne: materiały o charakterze pornograficznym lub inne treści o
  wyraźnym podłożu seksualnym.
 • Nieprawdziwe informacje i dezinformacja: rozpowszechnianie fałszywych
  informacji lub treści wprowadzających użytkowników w błąd, w szczególności co do stanu
  wiedzy medycznej lub naukowej.
 • Propaganda i ideologie totalitarne: materiały promujące ideologie lub
  działania uznane w Polsce za nielegalne lub godzące w wartości demokratycznego państwa
  prawa.
 • Spam i niezamówione informacje reklamowe: wysyłanie lub publikowanie
  niezamówionych materiałów reklamowych lub marketingowych.
 • Naruszenie praw własności intelektualnej: publikowanie treści bez
  odpowiednich praw lub
  licencji, naruszających prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej.
 • Podszywanie się pod innych użytkowników: udawanie kogoś innego lub
  publikowanie
  treści w imieniu innej osoby bez jej zgody.
 • Treści niezwiązane z działalnością serwisu:
  publikowanie materiałów, które nie
  są związane z tematyką lub celem działania strony internetowej.
 • Treści powszechnie uznane za nieprzyzwoite:
  w tym wulgaryzmy.
Scale Balanced Zgłaszanie nielegalnych treści

Jeśli chcesz zgłosić nam nielegalne treści, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Punktu
kontaktowego, którego dane znajdują się na początku niniejszych warunków.

Prosimy, abyś w zgłoszeniu zawarł/a:

 • Wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucasz, że odpowiednie
  informacje
  stanowią nielegalne treści.
 • Jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres
  URL
  lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające
  identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi
  hostingu.
 • Twoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail – z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego
  informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7
  dyrektywy
  2011/93/UE (tj. przestępstw seksualnych wobec dzieci i pornografii dziecięcej).
 • Oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty w
  zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.

Wystarczy, że umieścisz te informacje w Twojej wiadomości. Możesz skorzystać ze wzoru zgłoszenia,
który umieszczamy na końcu tego dokumentu.

Zbieramy te informacje ze względu na art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady
(UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz
zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), tzw. DSA.

W przypadku wysłania zgłoszenia w formie wiadomości e-mail lub podania w nim Twoich
elektronicznych
danych kontaktowych – potwierdzimy Ci otrzymanie zgłoszenia.

Poinformujemy Cię również o działaniach, jakie podjęliśmy wobec zgłoszonych przez Ciebie
nielegalnych
treści oraz o możliwościach odwołania się od naszej decyzji.

Magnifying Glass Moderowanie treści

Treści wprowadzane przez użytkowników są przez nas moderowane w
odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników. Możemy też podejmować takie działania z własnej
inicjatywy.

Reagujemy na wszelkie zgłoszenia dotyczące możliwego naruszenia prawa lub zasad współżycia
społecznego, postanowień, zasad, warunków i regulaminów związanych z naszą stroną internetową.
Bezzwłocznie podejmujemy odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do
nielegalnych treści – gdy tylko uzyskamy taką wiedzę lub wiadomość.

Pamiętaj, że nie jesteśmy zobligowani do samodzielnego wyszukiwania nielegalnych treści.

Stosujemy jednak z własnej inicjatywy, w dobrej wierze i z należytą starannością, mechanizmy
automatycznego wykrywania potencjalnie nielegalnych treści.
Treści mogą być też
przeglądane przez nas ręcznie, bez udziału narzędzi automatycznych.

Stosujemy też automatyczne mechanizmy moderowania treści,
obejmujące: Filtry językowe, oprogramowanie anty-spam

Moderowanie treści ma miejsce w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy aktu o
usługach cyfrowych (DSA).

Comment Dots Uzasadnienie działań, które podejmujemy wobec treści od użytkowników

W przypadku podjęcia działań wobec treści nielegalnych lub niezgodnych z opisanymi w tym
dokumencie
zasadami, informujemy wszystkich zainteresowanych odbiorców – o ile znamy ich odpowiednie
elektroniczne dane kontaktowe – o nałożonych na treści lub odpowiedzialnego za nie użytkownika
ograniczeniach, o ile ze względu na charakter usługi lub inne postanowienia wiążących nas umów
mają zastosowanie, w postaci:

 • Ograniczenia w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez nas, w tym
  usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści.
 • Zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych.
 • Zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części.
 • Zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usługi.

Każde podjęte przez nas działanie zostanie uzasadnione.

Możemy odstąpić od takiej informacji, jeżeli treści są wprowadzającymi w błąd treściami
handlowymi o dużej objętości.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być
składane za
pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do
regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: „Inne regulaminy i polityki”.

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków
technicznych:

 • aktywne konto e-mail,
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce
prywatności dostępnej pod adresem:
https://kampermaniak.pl/polityka_prywatnosci/
File Contract Inne regulaminy i polityki

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają
również:

 

 • Regulamin sklepu – https://kampermaniak.pl/regulamin-sklepu-internetowego/
 • Regulamin newslettera – https://kampermaniak.pl/regulamin-sklepu-internetowego/

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Paperclip WZÓR ZGŁOSZENIA INFORMACJI NIELEGALNYCH

W celu usprawnienia procesu zgłaszania nielegalnych treści zachęcamy do przesyłania informacji
zgodnie z poniższym wzorem. Skorzystanie z wzoru NIE JEST obowiązkowe.

Imię i nazwisko zgłaszającego: ……………………….

Adres e-mail zgłaszającego: ………………………

(Pola na dane zgłaszającego nie odnoszą się do zgłoszeń dotyczących informacji uznawanych za
związane
z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE, tj. przestępstw
seksualnych
wobec dzieci i pornografii dziecięcej)

Adres/y URL, pod którym znajdują się zgłaszane przeze mnie treści:
……………………………………………………………………………………………………………

Ewentualne dodatkowe informacje, które pozwolą na zidentyfikowanie zgłaszanej
treści:
……………………………………………………………

Uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucam, że zgłaszane informacje stanowią
nielegalne treści:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w dobrej wierze powziąłem/powzięłam przekonanie, że informacje i zarzuty w
moim
zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne
.


Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 06.03.2024.